PRIVACYVERKLARING FULL-OUT

Positievetijd is ontwikkeld door Full-Out, gevestigd aan de Kastanjehout 47, 1878RH te Julianadorp, en Full-Out is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kastanjehout 47

1878RH Julianadorp

Tel. (+31) 628632205

www.fullout.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Full-Out is een onderneming die diensten verleent aan ondernemingen en privé personen.

Full-Out verwerkt persoonsgegevens van de (contact)persoon (van de onderneming) waar zij overeenkomsten mee sluit.

Full-Out heeft die gegevens nodig vanwege het feit dat die privé persoon/ onderneming gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de contactpersoon/die onderneming deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van de contactperso(o)n(en) die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (in voorkomende gevallen)
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

met “U” wordt bedoeld de privé- of contactpersoon als hiervoor omschreven danwel de onderneming zelf met wie zij zaken doen.

Full-Out verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Voor het opmaken van offertes, overeenkomsten en facturen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Full-Out verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte/-controle.

Geautomatiseerde besluitvorming

Full-Out neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Full-Out ) tussen zit.

Data ingevoerd via onze formulieren

We gebruiken de data die je invoert in ons formulier om je verzoek op te volgen en je te voorzien van effectief support.
De informatie die je invert wordt niet gecommuniceerd via e-mail.
Omdat we jouw privacy belangrijk vinden en we geen risico willen lopen om persoonlijke data te lekken via kanalen waar wij geen controle op hebben.
In plaats daarvan bewaren we je informatie in onze database waar we volledige controle hebben over de server waarvan de beveiliging zeer goed is.
In de onwaarschijnlijke mogelijkheid dat er toch persoonlijke data lekt, of we denken dat er risico daarop is, informeren we je direct en bieden we je opties om je data en privacy te beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Full-Out bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

Alle gegevens worden bewaard voor zolang de klant van onze diensten gebruik maakt en na beëindiging van de relatie nog maximaal 7 jaar i.v.m. de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Full-Out verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Full-Out blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Full-Out gebruikt alleen technische en functionele cookies. Geen analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Full-Out en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fullout.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Full-Out attendeert u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor de goede orde maken wij u er wel op attent dat wanneer u een dergelijk verzoek aan ons doet om uw gegevens te verwijderen uit ons systeem wij u niet meer de diensten kunnen verlenen in het kader van een bestaande overeenkomst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Full-Out neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fullout.nl.